E enjte, 18.04.2024, 05:19 PM (GMT+1)

Shtesë » Lajme

Rrjeti i Mërgimtarëve: Apel drejtuar BE-së

E merkure, 24.06.2020, 06:54 PM


Në kontekst të zhvillimeve më të reja politike në vend dhe brengës për rrezikun nga ndarja e copëtimi i Kosovës:

RRJETI I MËRGIMTARËVE SHQIPTARË NË BOTË, NË EMËR TË AUTOKTONISË SHQIPTARE DHE FAKTEVE EKZISTUESE HISTORIKE DHE JURIDIKE, DEL ME KËRKESË PUBLIKE NË MBROJTJE TË SOVRANITETIT DHE INTEGRITETIT TERITORIAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.

Drejtuar Bashkimit Evropianë

Me seli në Bruksel.

EXELENC,

Neve rrjeti i mërgimtarëve Shqiptar në botë në prag të bisedimeve- dialogut mes Kosovës dhe Serbisë mbi nënshkrimin e një marrëveshje paqësore mes Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet më 27. Qershor. 2020 në Uashington DC me ndërmjetësimin e emisarit të Presidentit të SHBA , Donald Trump, shprehim shqetësimet tona me të drejtë për fatin e Sovranitetit dhe Integritetit territorial të Republikës së Kosovës.

EXELENC,

Ju përkujtojmë edhe një herë me këtë rast, se aty ku janë prezent faktet, fjalët janë të tepërta dhe të panevojshme.

Faktet historike flasin si vijon më poshtë:

MVETËSIA E KOSOVËS SIPAS KUSHTETUTËS SË ISH JUGOSLLAVISË E VITIT 1974

Kosova sipas kësaj kushtetute të votuar nga ish republikat tjera të federatës Jugosllave e në këtë rast edhe të Rep. së Serbisë të vitit 1974 , Kosova kishte këtë pozitë kushtetuese Juridike:

3.1 Kosova ishte pjesë përbërëse e Federatës së ish Jugosllavisë ( nenet 1 e 2 të kësaj Kushtetute);

3.2. Kosova kishte të garantuar territorin dhe kufijtë e vetë, të cilët nuk mund të ndryshoheshin pa pasur pëlqimin e popullit të Kosovës ( neni 5);

3.20. Kosova kishte pozitë të barabartë më ish Republikat tjera në çështjen e ndryshimit të kushtetutës së ish Jugosllavisë ( nenet 398,399 dhe nenit 402 , paragrafi 2).

KOSOVA KURRË NUK ISHTE PJESË E SERBISË.

Se Kosova kurrë nuk ishte pjesë e Serbisë flasin edhe faktet historike dhe juridike, prej të cilave në këtë rast veçojmë:

E para, Kosova nuk ishte kurrë në përbërjen e shtetit sovran dhe të pavarur të Serbisë me subjektivitetin juridiko- ndërkombëtar të pranuar në Kongresin e Berlinit ( 1878);

E dyta, Kosova nuk ishte në përbërjen e Serbisë të Kuvendit të Dytë të AVNOJIT (1943);

E treta, Kosova nuk ishte në përbërje të Serbisë as gjatë konstituimit të saj si një njësi federale në Këshillin Antifashist të çlirimit popullor (1945).

E katërta, Kosova nuk ishte kurrë nën sovranitetin e Serbisë, përveçse në përbërje të Federatës Jugosllave 1945 me ç ‘rast klauzola Juridike “rebus sic stantibus” me logjikën e vetë sidomos imponon edhe në jetën politike , ndryshime të mëdha strukturale.

Kur të gjitha këtyre argumenteve ua shtojmë edhe faktin se aneksimi i Kosovës nga ana e Serbisë Federale u bë pa vullnetin e popullit dhe nën rrethimin ushtarak , atëherë nuk e kemi aspak vështirë të KONKLUDOJMË Se KOSOVA NUK ISHTE KURRË PJESË E SËRBISË!

Dhe po t’i shtojmë gjithë kësaj edhe faktin tjetër së Kosova më aktet e veta kushtetuese burimore shpalli Sovranitetin territorial dhe pavarësinë e vetë me kufijtë ekzistues me luftën e UÇK, ndihmën e SHBA dhe aleatëve të saj Evropian si një realitet që ekziston dhe vazhdon të jetojë , bëhet krejt e pa kuptimtë çështja e shkencës serbe dhe kemi të bëjmë me “ akt sesionist”.

Çështja e Republikës së Kosovës nuk mund të ngarkohet nga ana konstitucionale me aspekte kufitare, që paraqet një faktor lehtësues në procesin e realizimit të shtetësisë , meqë Kosova edhe në qenien e vetë ishte pjesë përbërëse e ish Federatës Jugosllave kishte kufijtë e vetë të caktuar dhe të garantuar më Kushtetutën e ish Jugosllavisë të vitit 1974.

EXELENC,

Nëse vërtetë dëshironi një Kosovë nën ombrellën e Juaj të BE, neve rrjeti mërgimtarëve Shqiptar në botë kërkojmë:

1. Që Sovraniteti dhe Integriteti territorial i Republikës së Kosovës të mos cenohet në as një mënyrë dhe për as një çmim, në shkëmbim të interesave personale të individëve të caktuar dhe as të pretendimeve territoriale të Serbisë.

2. Nëse vërtetë dëshironi Kosovën nën ombrellën e BE-se, luteni që ta ndihmoni shtetin tonë të ri, jo vetëm me mjete financiare, por më tepër në bërjen e SHTETIT LIGJOR për të cilën Kosova ka nevojë si për ajrin, ujin dhe bukën.

Bashkimi Evropianë nuk mund të jetësohet me popuj të robëruar e të ndarë dhe me territore të copëtuara në dëm të popujve të vegjël e në dobi të popujve të mëdhenj”, ndaj dhe është më se urgjente bashkëveprimi dhe koordinimi i BE me SHBA në ndihmesën e bisedimeve mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e një zgjidhjeje afatgjate e të pranueshme për të dyja palët ,natyrisht me njohje reciproke e cila do ti ndihmonte edhe paqes e sigurisë në rajon.

Me shpresën se kjo kërkesë e Jona do të shqyrtohet për të u realizuar në favor të shqetësimeve serioze q? janë prezente te populli i Republikës së Kosovës dhe mërgimtarëve Shqiptar kudo në Botë ,Ju falënderojmë nga zemra dhe përshëndesim miqësisht.

Me respektin më të lartë,

Bashkangjitur lista e nënshkrueseve

15 Qershor 2020

************

NETWORK OF ALBANIAN MIGRANTS IN THE WORLD

IN PROTECTION OF SOVRANITY AND TERRITORIAL INTEGRITY OF REPUBLIC OF KOSOVO

N O T E

For: European UNION, European COUNCIL

Brussels

From: Network of Albanian migrants in the world

Subject: Note for intervention for protection sovereignty and territorial integrity of Republic of Kosovo

Your Excellency,

We, the network of Albanian emigrants in the world on the eve of the talks - dialogue between Kosovo and Serbia on the signing of a peace agreement between Kosovo and Serbia that will take place on 27 June 2020 in Washington DC with the mediation of the President's emissary The United States, Donald Trump, rightly expresses our concerns about the fate of the Republic of Kosovo's Sovereignty and Territorial Integrity.

Your Excellency,

We remind you that where facts are present, words are redundant and unnecessary. Historical facts speak as follows:

KOSOVO INDIPENDENCE ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF THE YEAR OF JUGOSLAV 1974

Kosovo according to this constitution voted by other former republics of the Yugoslav federation and in this case also the Republic of Serbia in 1974, Kosovo had this constitutional legal position:

3.1 Kosovo was an integral part of the Federation of the former Yugoslavia (Articles 1 and 2 of this Constitution);

3.2. Kosovo had its own territory and borders guaranteed, which could not be changed without the consent of the people of Kosovo (Article 5);

3:20. Kosovo had an equal position with other former Republics on the issue of changing the constitution of the former Yugoslavia (Articles 398,399 and Article 402, paragraph 2).

KOSOVO NEVER WAS A PART OF SERBIA.

That Kosovo was never part of Serbia is also evidenced by the historical and legal facts, of which in this case we single out:

First, Kosovo was never part of the sovereign and independent state of Serbia with the legal-international subjectivity accepted at the Congress of Berlin (1878);

Second, Kosovo was not part of Serbia's Second Assembly of AVNOJ (1943);

Third, Kosovo was not part of Serbia even during its constitution as a federal unit in the Antifascist Council for Popular Liberation (1945).

Forth, Kosovo was never under the sovereignty of Srebrenica, except as part of the Yugoslav Federation in 1945, when the clause, legal rebus as stantibus with its own logic especially imposes on political life, major structural changes.

When we add to all these facts that the annexation of Kosovo by the Federal Serbia was done without the will of the people and under military siege, then we have no difficulty to CONCLUDE KOSOVO WAS NEVER A PART OF SERBIA.

And if we add to all this the other fact that Kosovo with its original constitutional acts proclaimed territorial sovereignty and its independence with the existing borders with the (Kosovo Liberation Army) KLA war and the help of the US and its European partners as a reality that exists and continues to be live, it becomes completely meaningless the issue of Serbian science that we are dealing with a "session act".

The issue of the Republic of Kosovo cannot is constitutionally charged with border aspects, which is a mitigating factor in the process of realization of citizenship, since Kosovo in its own right was an integral part of the former Yugoslav Federation had its own borders set and guaranteed by the former Yugoslav Constitution of the year 1974.

Your Excellency,

If you really want a Kosovo under your EU umbrella, we, the network of Albanian emigrants in the world, ask:

1. That the Sovereignty and Territorial Integrity of the Republic of Kosovo not be violated in any way or for any price, in exchange of the individual interests of certain individuals nor of the interests of Serbia.

2. If you really want Kosovo under the EU umbrella, please help it not only with financial means, but also more in making the LEGAL STATE that Kosovo needs such as air, water and bread.

"The European Union cannot live with enslaved, divided peoples and fragmented territories to the detriment of small peoples and for the benefit of great peoples", so it is more than urgent that the EU interacts and coordinates with the United States in facilitating negotiations between R Kosovo and Serbia to find a long-term and acceptable solution for both sides, of course with strict recognition which will also help peace and security in the region.

We hope that this request of ours will be considered in order to be realized in favor of the serious concerns that are present among the people of R Kosovo and the Albanian emigrants in the world, We greet you friendly,

With the highest respect,

Attached list of signatories.

June 15, 2020,(Vota: 1)

Komentoni
Komenti:

Artikuj te tjere

Klajd Kapinova: Afrikano amerikani Jamaal Bowman mundi socialistin veteran Rep. Eliot Engel Liga e Arumunëve të Shqipërisë: Komunikatë për shtyp Kundërshtojnë ndërtimin e xhamisë së dytë në fshat, Gjykata e Lipjanit ngre padi kundër 12 qytetarëve! Jahja Drançolli: Si sot, në vitin 1885, ka arritur Statuja e Lirisë në limanin e New York-ut! Gjekë Gjonaj: Humbëm Prof. Dr. Simë Dobrecin Mërgimtarët e Skivjanit për ndërtimin e sheshit kryesor të fshatit Jahja Drançolli: Formimi i Ushtrisë Amerikane dhe Dita e Flamurit Rrahman Hyseni: Vizita e diplomatit shqiptar Gent Cakaj në Medvegjë... Qendresa Nikqi: Dr. Ermira Babamusta mbajti trajnimin “Udh?heqja dhe Qeverisja Efektive” për liderët e rinj të Ballkanit Jozefina Topalli: Kjo kaste politike e korruptuar duhet shkulur! "Shpresë & Paqe" në SHBA, dënon krimin monstruoz të pedofilit Abaz Doku Myftiu Saqipi: Dorëheqja e Reisit Sulejman Rexhepi, akt i lartë moral e intelektual Myftinia Shkodër: Lavdi emrit tënd, veprës tënde, frymëzimit tënd, i bekuari Sulltan Mehmet Fatih! Albin Kurti nuk pajtohet me vendimin e Gjykatës Kushtetuese Deklaratë e Sh.B.A-ve për vendimin e Gjykatës Kushtetuese Avdullah Hoti: Është koha të bashkohemi për të ardhmen e vendit dhe qytetarëve tanë Isa Mustafa: Aktgjykimi i sotëm i Gjykatës Kushtetuese dëshmon se Shteti i Kosovës dhe drejtësia po funksionon Ramush Haradinaj: Përshëndes aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese Diaspora: SHBA - Mbe?shtesni qeverine? e Albin Kurtit Fitër Bajrami: Myftiu Saqipi, priti një delegacion të lartë institucional

Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora