Zemra Shqiptare

  https://www.zemrashqiptare.net/


Fahri Xharra: Bosniakët “qenkan“ trojanët e vërtetë!

| E marte, 02.11.2021, 08:00 PM |


Bosniakët  “qenkan“ trojanët e vërtetë!

Shkruan Fahri Xharra

Boshnjakët e Bosnjës i njohim mirë; një popull që nuk e di prejardhjen e vet, flet serbisht  dhe është me prejardhje sllave, ishte i grupit të sllavëve të shek. 9-të që iu vërsulën tokave “pa zot”, Ilirët e dikukrshëm u zhdukën nga Perandoria Romake. Si zakonisht , edhe sot për ne shqiptarët vlenë e njëjta gjë : luftën më të e kemi ndër veti. Ia nxjerrim sytë njëri tjetrit, e vjedhim njëri tjetrin dhe e vrasim njëri tjetrin. Ashu ishte edhe me Perandorinë Romake e krijuar nga etruskët dhe ilirët, shkatërruan çdo gjë Ilire-Pellazge, për të plaçkitur, zhukur dhe asgjësuar të kaluarën e tyre, e humbën gjuhën e tyre të lashtë dhe e krijuan një gjuhë teknike –latinishten, gjuhë e cial edhe vdiç.

Pra, Bosna e sotme, pa s rënjës së Romës mbeti pa zot shtëpije, një “djerrinë’ ku as gruri nuk mbinte dhe bëhet pronë e sllavëve. Kush më herët e kush më vonë i morën fetë , sepse ata ishin pa origjinë dhe lindën sllavët katolik, ortodoks dhe së fundi musliman.

Sikur të zhvillonin historinë e tyre do të kishte qenë mirë, por me qenëse nuk kishin histori atëherë për mos të mbetur si arinjt në në pyje pa varre , me eshtra  të shpërdarë filluan dalë nga dalë të stërvjedhin historinë e të parëve të atyre tokave të zbrazura.

Por si e thonë edhe vet se: ),” Populli pa kombësi është si trupi pa eshtra “ ( “Narod bez narodnosti jest t?lo bez kosti. (Danica Ilirska (1835), pra si të bëjnë trupin në tërësi, me mish dhe me eshtra i morën nga Historia Ilire.

Tani lindë pyetje si “ mundën” ilirët të flistshin sllavisht ? Jo. Sllavët flitshin sllavisht por duke mos pasur histori nga e kaluare e tyre, as shkrim e as lexim ,  e vjedhën ilirizmin.

Por fajet janë të Austrisë që e nisi “ Lëvizjen  Ilire” ( Ilirski pokret ). Atëherë Austro-Hungaria na  kosideronte “ mbetje turke “ ( Vonë i ra ndër mend se kush janë sllavët )

“Lëvizja Ilire” ishte një lëvizje politike e cila u zhvillua tek Sllavët e Jugut që që ishin ndër Perandorinë  Austrike në vitet e tridhjeta dhe ato të dyzeta të shekullit 19-të. Qëllimi ishte që të gjithë ata të krijonin një bashkim gjuhësor-politik të të gjithë “ ilirëve” pra sllavëve të jugut. Bile Vuk Karxhiqi ( i privilegjuari i Austrisë ) mendonte të bashkonte të gjitha gjuhët sllavenë shkrim e drejtshkim ilir, në mënyrë që të krijojet autoktonia e sllavëve të jugut në Ballkan ( ish Ilirik )

Ishte koha e formimit të kombeve të reja dhe emri ilir ishte sinonim për sllavët

Por , shumë para Austrisë ishte Napolon Bonaparta : “Krahinat ilire (Les Provinces Illyriennes) ishte emri i vendosur nga ai për ato  “toka sllave”. Kurse emërtimi i vjetër kroat i quante “Slovinske države” ( Shtetet sllavehttp://www.crohis.com/knjige/Sisic-Povijest )

Nga kjo që e shkrova askund nuk përmendet emri Bosanac, jo për diçka tjetër pë Boshnjakët -Bosniakët ishin edhe kroat dhe pjesa tjetër serb.

Tani historianët bosniak e duan një tretman  të ri , sepse termi  Kombi Musliman nuk po iu pelqen më dhe po e quajnë vetëilir . Ilir(Ilijanë ) që flasin sllavisht dhe i thonë vetit turq. Kjo nuk shkonë !

Të kalojmë të boshjakët ( Bosniakët ), në portalin e tyre shumë të madh/KraljevstvoBosansko/

“Mbretëria Bosniake” lexojmë që Troja u krijua nga toka boshnjake. Po, për çudi ata ilirët i quajnë Ilijanë. Pra e gjetën një emër tjetër Ilija “TROJA(Ilija) odzemljebosanske! “, më tej shkruajnë “ Shkenca, gjenetika dhe shënimet historika të gjeografëve dhe historianëve antik si Herodoti dhe të tjerët, kjartë e shpjegojnë se Trojanët ishin popull ballkanik, proto-ilirët e rrjedhës sllave ( venetë).

Mjerë ne që heshtim, por është një thënje popullore” arën që e le djerrinë, vijnë të huajt dhe e punojnë dhe e  bëjnë të vetën. Apo jo ?

( Përktheni me  Google, lexoni , kënaquni me historinë të shkruar nga Boshnjakët- Posniakët )

TROJA(Ilija) odzemljebosanske!

Nauka, genetika i historijskizapisi, geografa i histori?ara, poputHerodota i drugih, koji jasnoukazuju na to dasuTrojanciBalkanskinarod, proto-Iliri, Slavneskog (Ventskog) porijekla!

Haplogrupa 12a Y DNA su Veneti (vidikartuRaspodjela E-V13 prema skupupodatakaCruciani (2007) i sur. gore navedene)

RimskibirokratJordanespisao je o Slavenima u svomdjeluGeticaiz 6st.

(551): "iakopotje?uodjednognaroda, sadasupoznatipod tri imena, Veneti, Ante i Sclaveni" (abunastirpeexorti, tria nominaediderunt, idest Veneti, Antes, Sclaveni)

"Eneti, narod na ?eluJadrana

Prema našemsudu, najmudrijaod njih je onaza koju sam saznao u istrazi, a to je tako?eobi?ajEneta u Iliriji. "

(Hdt. 1.196, Hdt. 5.9)

"Herodot (5.9) je ?uozaHeneteiliEnete na Jadranu, a o Enetima (1.196) govorikao o Ilirima, iz?ega, ?ak i ako je to istina, ne možemoništazaklju?iti, osimdasuEneti, vjerovatno Veneti, bilisu na Jadranu u petomstolje?u prije nove ere.

(Rje?nikgr?ke i rimskegeografije, ilustriranbrojnimgravurama na drvetu. WilliamSmith, LLD. London. Walton i Maberly, UpperGowerStreet i IvyLane, PaternosterRowJohnMurray , AlbemarleStreet. 1854)

" U dijelu Evrope koja je govorilagermanskitokomsrednjegvijeka, izraz "Wends" tuma?en je kao sinonim za "Slavene" i sporadi?no se koristio u literaturizazapadneSlavene i JužneSlavene koji suživjeliunutarSvetog Rima Imperija."

[33] Filogenetska analiza sugerirada se evropski v13 proširioEvropom sa Balkana u "brzojdemografskojekspanziji". [33]

"Veneti in Italia abHenetis et Troianisoriundi" (Veneti u ItalijisunastaliodHeneta i Trojanaca) Liv. 1 1

„Eneja, odvedenodsvojeku?ezbogsli?nenesre?e, alivo?ensudbinom na poduhvateve?ihposledica, u potrazizamjestomnaselja, odvezen na Siciliju; i sa Sicilije je krenuo prema zemljiLaurentum. I ovomjesto se zove Troja" ”Liv. 1 1

"Jantaruvozegermani u Panoniju, posebno; odaklesu Veneti ..." Plin. Nat. 37.11

. "(TitiLivi, Aburbecondita libri. RecognovitWilhelmWeissenborn. Pars VI. Fragmenta. Index. TitusLivius. W. Weissenborn. Leipzig. Teubner. 1892. 4.)

"... Po mommišljenju, ti su Veneti biliosniva?iVeneta na Jadranu, jersugotovosvidruginarodi u ItalijiprešliizzemljeizvanAlpa, kao na primjer Boii4 i Senones.5" (Strab. 4.4)

"Podaci o Venetima (istaknutkao???????????, s. 9. 2) morali sudo?i do H. u Italiji "

(Rje?nikgr?ke i rimskegeografije, ilustriranbrojnimgravurama na drvetu. WilliamSmith, LLD. London. Walton i Maberly, UpperGowerStreet i IvyLane, PaternosterRowJohnMurray , AlbemarleStreet. 1854)

"Veneti (praslavenski i balti?kinarod) U Evropi koja je govorilagermanskitokomsrednjegvijeka, izraz "Wends" tuma?en je kao sinonim za "Slavene" i sporadi?no se koristio u literaturizazapadneSlavene i JužneSlavene koji suživjeliunutarSvetog Rima Imperija."

TROJANCI na Sardiniji

(IlirskaplemenaMezaphi, Dauni,Pauceti)

"Nakon toga(Trojanskog rata) došlisuTrojanaci, dioonih koji supobjeglioduništenjasvog grada i nastanili se na južnomdijeluotoka. Tek nedugosuihodatleprotjeraliLibijci, koji suihotjerali u krševitije i nepristupa?nijedijeloveotoka, gdjesu do kasnograzdobljazadržali ime Ilienses"

(??????, Paus) .10.17 §§ 2--7; Sil. Ital. 12.360-368). Postojanjeplaninskogplemenaovogimenadobro je potvr?ena?injenica, kakoihspominjuLivije, kao i geografi; a vjerovatno je i sli?nostimena dala povodBasni o njihovomtrojanskomporijeklu. [ILIENSES] IolaiiliIolaenses, ... Beskorisno je pokušavatikritiziratitakvetradicije; povezanisu s mnogimvarijacijamadrugihpisaca, odkojihnekinazivajuIolaenses, drugiIlienses, najstarijistanovnici..

Herakles je vodstvokolonije (na Sardiniji) predaosvomne?akuIolausu. Što se ti?esardinskekolonije, pogledajte i Paus. 1.29.5, Paus. 7.2.2, Paus. 9.23.1, Paus. 10.17.5, .. "(Apollod. 2.7 ,.)

IolausizTebe, Heraklovne?ak, odveo je Atinjane i Tespijce na Sardiniju. (Paus. 7.2)

"Tri dorskaplemenazvalasu se ??????, ????????? ili???????, i ???????? (pind. Str. 1.120 i dalje; Hdt. 5,68; steph. S. Vv.). Kao i obi?no, zaimena se kažedasuizvedenaodistoimenihheroja ; prviodHilla (??o), Herkulovogsina, drugiodDymas i Pamphylus, vo?e koji supali u invaziji na Peloponez

„KadsuKartaginjanibili na vrhuncusvojepomorskemo?i, savladalisusve na Sardiniji, osimIlijana i Korzikanaca, koje je snagaplanina?uvalaodropstva“.

„Zbogpobune na Korzici i neprijateljstavaIlijana na Sardiniji, odlu?eno je da se pozove 8000 latinskih i savezni?kihpješaka i 300 konjanika ...“

"Umarširao je u ilianskuzemlju i pronašaovelikotijeloBalarija koje je prisko?ilo u pomo?Ilijanima ..."

3. Distribucijahaplogrupe E1b1b u Evropi, na Bliskomistoku i u SjevernojAfrici

Haplogrupa E1b1b (ranijepoznatakao E3b) predstavljaposljednjuvelikudirektnumigracijuiz Afrike u Evropu. E-V22 nalazi se prvenstveno u zapadnojEtiopiji, sjevernomEgiptu i južnomLevantu.

Grci (haplogrupa E1b1b) koji sukolonistiiz Afrike, sadažive na Peloponezu, odaklesuprognaliHerakla (BosanciautohtoniPelazgi i Trojanci.)

BonsancisuTrojanci!

Ju përshëndes me thënjën e tyre”-BosanciautohtoniPelazgi i Trojanci. BonsancisuTrojanci! “

Fahri Xharra,01.11.21

nga Gjakova