E shtune, 25.09.2021, 07:24 PM (GMT+1)

Kulturë

Poezi nga Engjëll Koliqi

E premte, 13.01.2012, 07:46 PM


Engjëll Koliqi

 

 

SIPAS ËNDËRRËS

 

Mua dhe mbretëreshës

Na takoi shorti

Në mes të fronit

Të fillojmë me puthjen e parë

Dhe të ndezim zjarrin e dashurisë

Pa hezituar

Na u bashkuan të gjithë

Dhe bashkë ndërtuam

Këshjtjellën e lumturisë

Stubëll, 11 prill 2011

 

PAK MË VONË

 

Do të vijnë në mesin tonë

E duke pranuar të gjitha mëkatet

Ndryshojnë

Dhe i dorëzohen dashurisë

Shekulli dhe bota

Bëhen fitimtarë

Stubëll, 11 prill 2011

 

KUR TË ARRIJMË

 

Ndrisim

Dhe vezullojmë fronin

Me serinë e bukur

Të akteve të dashurisë

Stubëll, 11 prill 2011

 

NË DETIN E TRAZUAR

 

Ky deti i intereseve

Çshtë shumë i trazuar

Mes ëndërrave

Stuhive të rrezikshme

Dijnë apo s’dijnë të notojnë

Njerëzit futen

Rrezikojnë jetën

Botën edhe shekullin!

Stubëll, 11 prill 2011

 

NË SERINË E KËNGËVE

 

Unë edhe mbretëresha

Prijmë

Në çdo kremte të dashurisë

Jemi të parët

Dhe vetëm të parët

Stubëll, 11 prill 2011

 

AKT VENDIMTAR

 

Puthja jonë publike

Është kthesë e madhe

Dhe hap vendimtar

I historisë së re

Që i përgjigjet

Dhe i shërben

Dashurisë

Dhe vetëm dashurisë

Stubëll, 11 prill 2011

 

ËNDËRRAT TONA

 

Kanë paralajmëruar historinë

Dhe njerëzinë

Për ndryshime të mëdha

Në botë

Kanë shpallur

Të bekuarin regjim të dashurisë

Stubëll, 11 prill 2011

 

BUKUROSHJA E KOSOVËS

 

Kudo që shkon

Me krenarinë kombëtare

Dhe me mrekullinë e dashurisë

Dridhë tokën

Dhe ia zbukuron

Faqet e historisë

...

Stubëll, 11 prill 2011

 

PO VJEN DITA

 

O jeta ime

Mbretëreshë e rinisë

Dhe e stinës së pestë

Zoti vetë deshti

Të na i japë bekimet

Me fat dashurie

Dita jonë po vjen

E përfundimisht

Ritakohemi

Dhe si mjeshtër të vërtetë

Fillojmë

Me akte dashurie

...

Stubëll, 11 prill 2011

 

NË DITËN E RE

 

Edhe ne jemi të ri

Argatë të devotshëm

Të procesit të bekuar

Të dashurisë

-

Gëzuar!

Stubëll, 11 prill 2011

 

FJALA QENDRORE

 

Tashmë e dijnë të gjithë

Në të gjitha relievet

Dhe në të gjitha regjimet e botës

Në kremten tonë

Fjalë qendrore

Është emri i dashurisë

Stubëll, 11 prill 2011

 

ME URHDËR TË MBRETIT

 

Nisen çetat e dashnorëve

Dhe fillojnë

Garat e bekuara

Të dashurisë

-

Gëzuar!

Stubëll, 11 prill 2011

 

SECONDO IL SOGNO

 

A me e alla regina

Ci è toccato la sorte

Al centro del trono

Cominciare con il primo bacio

Ed accendere il fuoco dell’amore

Senza esitare

Ci sono riuniti tutti

Ed insieme abbiamo costruito

Il castello di felicità

Stublla, 11 aprile 2011

 

UN PO’ PIÙ TARDI

 

Arriveranno tra di noi

E accettando tutti peccati

Cambiano

E si arrendono all’amore

Il secolo e il mondo

Diventano vincitori

Stublla, 11 aprile 2011

 

QUANDO ARRIVIAMO

 

Illuminiamo

E splendiamo il trono

Con la bella serie

Degli atti dell’amore

Stublla, 11 aprile 2011

 

NEL MARE ARRABIATO

 

Questo mare degli interessi

È troppo arrabbiato

Tra i sogni

E le pericolose tempeste

Sanno oppure non sanno nuotare

Al gente entrano

Rischiano la vita

Il mondo e il secolo

Stublla, 11 aprile 2011

 

NELLA SERIE DELLE CANZONI

 

Io e la regina

Guidiamo

In ogni festa dell’amore

Siamo primi

E soltanto primi

Stublla, 11 aprile 2011

 

ATTO DECISIVO

 

Il nostro bacio pubblico

È grande svolta

E passo decisivo

Della nuova storia

Che risponde

E serve

All’amore

E soltanto all’amore

Stublla, 11 aprile 2011

 

I NOSTRI SOGNI

 

Hanno preavvisato la storia

E l’umanità

Per grandi cambiamento

Nel mondo

Hanno proclamato

Il benedetto regime dell’amore

Stublla, 11 aprile 2011

 

LA BELLISSIMA DELLA KOSOVA

 

Dappertutto dove va

On l’orgoglio nazionale

E con il miracolo dell’amore

Trema la terra

E l’abbellisce

Le pagine della storia

Stublla, 11 aprile 2011

 

ARRIVA IL GIORNO

 

O mia vita

Regina di gioventù

E della quinta stagione

Dio stesso ha voluto

Di darci la benedizione

Con fortuna dell’amore

Arriva il nostro giorno

E finalmente

Rincontriamoci

E come verissimi maestri

Cominciamo

Con atti dell’amore

Stublla, 11 aprile 2011

 

NEL NUOVO GIORNO

 

Anche noi siamo giovani

Devoti braccianti

Del benedetto processo

Dell’amore

-

Evviva!

Stublla, 11 aprile 2011

 

LA PAROLA CENTRALE

 

Ormai lo sanno tutti

In tutti rilievi

E in tutti regimi del mondo

Nella nostra festa

Parola centrale

È il nome dell’amore

Stublla, 11 aprile 2011

 

CON ORDINE DEL RE

 

Partono le bande degli innamorati

Cominciano

Le benedette gare

Dell’amore

-

Evviva!

Stublla, 11 aprile 2011

 

 

ME FJALËT E PARA

 

Jam shumë i kujdesshëm

Dhe i hapi shtigjet

E pranverës së dashurisë

Vulosi qëllimin

Dhe vullnetin

E mrekullisë së lumturisë

Viti, 12 prill 2011

 

SIPAS DËSHIRËS

 

Vijmë e shkojmë

Sa herë që na thërret zemra

Akte dashurie realizojmë

Në të gjitha ditët

E të gjitha stinëve

Në secilin  reliev

Të tokës iliriko-dardane

Edhe në botën mbarë

Ferizaj, 12 prill 2011

 

PRODHIMTARI DASHURIE

 

Të gjitha fabrikat shpirtërore

Dhe të gjitha zemrat njerëzore

Në regjimin tonë

Prodhojnë dashuri

Dhe vetëm dashuri

Ferizaj, 12 prill 2011

 

SECILËN HERË

 

Jemi të ngrohtë

Të fortë

Të ëmbël

Dhe fitmtarë

Në aktet e bekuara

Dhe përgjithësisht

Në përocesin e dashurisë

Ferizaj, 12 prill 2011

 

PO TË DUAM...

Me të lumen dashuri

E përvetësojmë stinën

Vitet dhe shekujt

Dhe mbarë historinë

-

Duke u kënaqur ne

Kënaqet mbarë njerëzia

!!!

Ferizaj, 12 prill 2011

 

VETËM NJË RITËM

 

Vallet e tyre nuk dallohen

As që dihen çfarë janë

As në ç’drejtim shkojnë

Sepse kanë

Vetëm një ritëm

Vetëm ritmin e intereseve

Të një rrethi të caktuar

Të qarqeve të tyre

Ferizaj, 12 prill 2011

 

PRISHTINA

 

Kryeqyteti i vendit tim

Në këtë histori të re

Është shumëfishuar

Për t’u bërë metropol

Është kurorëzuar

Me kurorë dashurie

Në fronin e bekuar

Të lumturisë

Së historisë

-

Gëzuar Dardani

Përpara shqiptari!

Ferizaj, 12 prill 2011

 

NË BISHT TË VENDIMIT

 

Shpesh e më shpesh

Plot interese shihen

Duke vallëzuar

Mirësia shkilet

Bashkë me dashurinë

 

-

Të jemi të kujdesshëm

Se aty mund të ndodhin

Shumë gjëra të tmerrshme

!!!

Ferizaj, 12 prill 2011

 

NA KANË PARË

 

Nuk është nevoja

Të flasim gjë

As të tregojmë

Për procesin tonë të dashurisë

Tashmë e dijnë të gjithë

Sepse na kanë parë

Dhe po marrin shembull nga ne

Kabash (Viti), 12 prill 2011

 

DUKE DËGJUAR MUZIKË

 

Aktet tonba të dashurisë

Bëhen më t’ëmbëla

Më të rëndësishme

Më të vlefshme

...

Kabash (Viti), 12 prill 2011

 

SI TË JETË MË MIRË

 

Sillemi

Në vallen e bekuar

Dhe përgjithësisht

Në kremten e dashurisë

Kabash (Viti), 12 prill 2011

 

PREJ FILLIMIT

 

Të tillë

Siç po na shihni sot

Unë edhe mbretëresha

Jemi gjithmonë

Prej fillimit...

Kabash (Viti), 12 prill 2011

 

CON LE PRIME PAROLE

 

Sono molto attento

E apro i varchi

Della primavera dell’amore

Timbro lo scopo

E la volontà

Del miracolo di felicità

Viti, 12 aprile 2011

 

SECONDO LA VOGLIA

 

Veniamo e andiamo

Ogni volta che ci chiama il cuore

Atti dell’amore realizziamo

In tutti giorni

Di tutte le stagioni

Di tutti rilievi

Della terra illirica – dardana

Anche nell’intero mondo

Viti, 12 aprile 2011

 

PRODUZIONE DELL’AMORE

 

Tutte le fabbriche spirituali

E tutti cuori umani

Nel nostro regime

Producono amore

E soltanto amore

Ferizaj, 12 aprile 2011

 

OGNI VOLTA

 

Siamo caldi

Forti

Dolci

E vincitori

Nei benedetti atti

E in generale

Nel processo dell’amore

Ferizaj, 12 aprile 2011

 

VOLENDO …

 

Con il beato amore

Appropriamola la stagione

Gli anni e i secoli

E l’intera storia

-

Godendo noi

Gode l’intero mondo

!!!

Ferizaj, 12 aprile 2011

 

SOLTANTO UN RITMO

 

I loro balli non si distinguono

Neanche si sanno quali sono

Neanche in quale direzione vanno

Perché hanno

Soltanto un ritmo

Soltanto il ritmo degli interessi

Di un determinato cerchio

Dei loro circoli

Ferizaj, 12 aprile 2011

 

PRISHTINA

 

La capitale del mio paese

In questa nuova storia

Si è moltiplicato

Di diventare metropoli

Si è incoronato

Con corona dell’amore

Nel benedetto trono

Di felicità

Della storia

-

Evviva Dardania

Avanti albanità!

Ferizaj, 12 aprile 2011

 

NELLA CODA DELLA DECISIONE

 

Spesso e più spesso

Pieni degli interessi si vedono

Ballando

La carità si calpesta

Insieme all’amore

-

Stiamo attenti

Perché lì possono succedere

Tante cose terribili

!!!

Ferizaj, 12 aprile 2011

 

CI HANNO VISTI

 

Non è necessario

Di parlare niente

Neanche raccontare

Per il nostro processo dell’amore

Ormai lo sanno tutti

Perché ci hanno visti

E prendono esempio da noi

Kabash (Viti), 12 aprile 2011

 

ASCOLTANDO MUSICA

 

I nostri atti dell’amore

Diventano più dolci

Più importanti

Più validi

Kabash (Viti), 12 aprile 2011

 

COME È MEGLIO

 

Comportiamoci

Nel benedetto ballo

E in generale

Nella festa dell’amore

Kabash (Viti), 12 aprile 2011

 

DALL’INIZIO

 

Tali

Come ci vedete oggi

Io e la regina

Siamo sempre

Dall’inizio …

Kabash (Viti), 12 aprile 2011

 

 

DUKE MBROJTUR DASHURINË

 

Pa hezituar

As pa frikë

Duhet plotësuar

Të gjitha detyrat

Dhe të gjitha nevojat

E mirësisë

Konkretisht dhe plotësisht

Të të gjithë njerëzve vullnetmirë

Stubëll, 13 prill 2011

 

ME ZEMRËN PLOT

 

Lulëzojmë jetën

Stinën dhe shekullin

Botën e bëjmë të shijshme

Dhe të pëlqyeshme

Për të gjithë

-

Përpara

Dhe vetëm përpara

Në procesin e bekuar

Të dashurisë!

Stubëll, 13 prill 2011

 

NË RRËFIMET E DASHURISË

 

Unë dhe mbretëresha

Gjithmonë kemi

Dëshmi të gjalla

Krejt origjinale

Të stinës sonë të pestë

Stubëll, 13 prill 2011

 

KUR NISEMI...

 

Sado që të kemi

Sfida dhe kërcënime

Nuk ndalemi

As para rreziqeve

...

Gjithnjë e më të fuqishëm jemi

Me motorin e dashurisë

Stubëll, 13 prill 2011

 

JEMI DHE DO TË JEMI

 

Ne sot jemi

Protagonistë dhe prijës

Në të gjitha aktet e dashurisë

Të tillë do të jemi

Edhe nesër

Dhe gjithmonë

Edhe në amshim

-

Eni me ne

Përpara

Dhe vetëm përpara!

Stubëll, 13 prill 2011

 

NË BAZË TË VULLNETIT

 

Në çdo kënd te regjimit tonë

Jepen dhe merren

Shumë detyra

Shumë projekte

Me të dashurisë

Ngjyra...

Stubëll, 13 prill 2011

 

MES TRËNDAFILAVE

 

Më të pashmit

Dhe më të hijeshmit

Gjithnjë të ndritur

Dhe të vezulluar

Jemi unë edhe mbretëresha

Nën rrezet e ylberit

Të dashurisë

Stubëll, 13 prill 2011

 

OSCILIME

 

Para intereseve të kësaj stine

Është vështirë

Të jesh i vendosur

Prandaj edhe ka

Shumë oscilime

Andej e këndej

Në të gjitha relievet

Dhe në të gjitha kategoritë e njerëzve

-

Herë-herë

Edhe unë osciloj

...

Stubëll, 13 prill 2011

 

DUKE PREKUR...

 

Duke prekur mirë

Trupin e stinës

I gjej vitet dhe shekujt

Dhe marshoj në histori

 

Duke prekur gjithkund

Trupin e butë

Dhe të bekuar

Të mbretëreshës

Gjej shtigjet e ëmbëlsisë

Dhe marshoj krenar

Edhe i privilegjuar

Në dashuri

Stubëll, 13 prill 2011

 

ME BEKIM TË RI

 

Vetë Zoti ka dashtë

Me bekim të ri

Të na i dhurojë

Njëmijenjë mrekulli dashurie

Në çdo ditë

Të stinës së pestë

Stubëll, 13 prill 2011(Vota: 5 . Mesatare: 5/5)

Komentoni
Komenti:


Gallery

Pëllumb Gorica: Magjia e bukurive të nëntokës sulovare
Fotaq Andrea: Një vështrim, një lot, një trishtim – o Zot sa pikëllim!
Pëllumb Gorica: Grimca kënaqësie në Liqenin e Komanit
Shkolla Shqipe “Alba Life” festoi 7 Marsin në Bronx
Kozeta Zylo: Manhattani ndizet flakë për Çamërinë Martire nga Rrënjët Shqiptare dhe Diaspora